Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 
W terminie głównymjęzyk polski –  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka –  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowymjęzyk polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 Czas trwania (min.)
arkusz standar­dowyprzedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE
język polski120do 180
matematyka100do 150
język obcy nowożytny90do 135
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.
 • ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM – W MAJU I DODATKOWYM – W CZERWCU. DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.
 • W LATACH 2019–2023 ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ TRZY KOLEJNE DNI:

 A. PIERWSZEGO DNIA – EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY TRWA 120 MINUT
 B. DRUGIEGO DNIA – EGZAMIN Z MATEMATYKI, KTÓRY TRWA 100 MINUT
 C. TRZECIEGO DNIA – EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, KTÓRY TRWA 90 MINUT.

 • CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.
 • PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE. OBOK STOLIKA MOŻE STAĆ MAŁA BUTELKA WODY MINERALNEJ.
 • DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.
 • W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.
 • CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY”, PUBLIKOWANEJ COROCZNIE (DO 10 WRZEŚNIA) W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .