Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.krupskimlyn.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie

Adres szkoły:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie

ul. Tarnogórska 12
42-693 Potępa
tel. (032) 284 86 80
sp_potepa@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– mapa strony
– focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewelina Chmiel
e-mail: sp_potepa@interia.pl
Telefon: (032) 284 86 80

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna
OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU I PRZECHODZENIA PRZEZ OBSZAR KONTROLI:
Do budynku szkoły przy ulicy Tarnogórskiej (wejście główne) prowadzą schody, wyposażone w rampę podjazdową. Na parterze szkoły znajduje się sekretariat. Do części przedszkolnej prowadzą schody.
OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY,SCHODÓW I WIND:
W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajdują się dwa piętra.
Na piętra dostajemy się za pomocą schodów. Nie ma windy ani podjazdu na drugie piętro.

OPIS DOSTOSOWAŃ, NA PRZYKŁAD POCHYLNI,PLATFORM, INFORMACJI GŁOSOWYCH, PĘTLI INDUKCYJNYCH
W budynku dostępne są dostosowania, które umożliwiają swobodny dostęp do budynku:
– rampa podjazdowa w części szkolnej.

INFORMACJA O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie znajdują się parkingi dla samochodów na kilkanaście miejsc parkingowych, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH OGRANICZENIACH
Zgodnie z art.20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do budynku szkoły, jeżeli ten posiada uprząż, szczepienie i certyfikat (potwierdzający status psa asystującego, art. 20b ustawy)

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ponieważ jednostka nie posiada osoby po odbytym kursie języka migowego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie można posługiwać się standardowymi skrótami klawiaturowymi przeglądarki.

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Gminy Krupski Młyn:

https://www.bip.krupskimlyn.pl/?id=1995&mode=0