Dokumentacja
 Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji

bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy.

Przedszkole daje szanse, uczy tolerancji,

wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W POTĘPIE

 

 

„Pomóż mi, żebym mógł to zrobić sam.”

 

            Niniejsza koncepcja ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, jego samodzielności, otwartości na otaczający świat, aktywności,  twórczości , działania innowacyjne, twórcze postawy.

Wdrażana Koncepcja Pracy  jest sposobem na zapewnienie skutecznego nadzoru i sprawnego zarządzania przedszkolem, monitorowania i doskonalenia wszystkich procesów w nim realizowanych.

Rezultatem jej wdrożenia powinna być większa efektywność pracy przedszkola, a także wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania pracowników.

Ma służyć podniesieniu jakości pracy, doskonaleniu procesu edukacyjnego,

ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.

 

Cele Koncepcji Pracy Przedszkola

1.Wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej:

–        zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb,

–        diagnozowanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności dzieci,

–        wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

–        rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, wrażliwość na potrzeby innych,

–        wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku szkolnego.

2.Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

3.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym

i przedszkolnym.

4.Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

5.Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy

programowej według nowego rozporządzenia.

6. Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym przy współpracy z

instytucjami i organizacjami środowiskowymi. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym oraz wartości wychowania przedszkolnego.

7.Organizowanie i zarządzanie placówką odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, pracowników i rodziców.

 

WIZJA

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego wraz z rodzicami, w dobie zmieniających się warunków życia, pragniemy stworzyć przedszkole, w którym ważne są takie wartości jak: więzi rodzinne, wzajemny szacunek, troska o zdrowie własne i innych oraz umiejętności komunikowania się dziecka ze światem.

Będziemy tworzyć dzieciom miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Chcemy, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności

i sprawności, które pozwolą im rozwijać poczucie własnej wartości, sprostać wymaganiom stawianym w szkole i pozwolą na osiąganie sukcesów w dorosłym

życiu.

MISJA

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo i jest tak samo ważne.

Stwarzamy ciepłą, przyjazną atmosferę, sprawiając, że dzieci czują się bezpiecznie. Życzliwy personel umiejętnie otacza opieką wszystkie dzieci.

Czuwamy nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci.

Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami

i zdolnościami.

W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia, tolerancji,  akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości.

Uczymy samodzielności oraz odpowiedzialności na poziomie wieku, świadomej konsekwencji swoich działań.

Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie, tradycji lokalnych, regionalnych.

Promujemy zdrowy styl życia.

Umożliwiamy obcowanie ze światem kultury i sztuki.

Umożliwiamy prezentacje własnych umiejętności i zdolności promując przedszkole w środowisku lokalnym.

Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój dziecka, by wspierać go na każdym etapie życia.

Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, która stale doskonali swoje umiejętności

i wzbogaca wiedzę w celu wykorzystania jej w pracy z dziećmi.

Współpracujemy z z instytucjami, organizacjami, specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

Respektujemy prawo rodziców do wymiany spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej .

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczego, jesteśmy otwarci na oczekiwania i propozycje rodziców,  zachęcamy ich do udziału w życiu przedszkola.

 

OBOWIĄZUJĄCA  DOKUMENTACJA

 

 • Statut przedszkola w Potępie
 • Roczny plan pracy przedszkola
 • Plan współpracy z rodzicami
 • Plan współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym
 • Prawa i obowiązki rodziców
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 • Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu
 • Regulamin organizacji wycieczek dla przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Potępie
 • Procedura organizowania spacerów i wyjść na teren placu przedszkolnego

REALIZOWANE PROGRAMY

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WG KTÓRYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 BĘDZIE PLANOWANA PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU:

 • „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – M. Kwaśniewskiej  i W.  Żaby – Żabińskiej
 • Program wychowawczy
 • „Jestem gotowy by pójść do szkoły” –  program  własny zajęć korekcyjno – wspomagających dla dzieci 5 i 6 letnich objętych rocznym przygotowaniem do szkoły
 • „Będę przedszkolakiem” – program  własny adaptacji wstępnej

Wszystkie realizowane w przedszkolu programy są zgodne z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” Rozporządzenie  MEN z 23 grudnia 2008r. (Dz. U.  dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17)