Bliżej wiedzy w Gminie Krupski Młyn.

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. “Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn”, w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje.

We wrześniu 2020 roku rozpoczyna się realizacja projektu, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie oraz Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Wsparciem objętych będzie 150 uczniów (w tym 74 dziewczyny i 76 chłopców) i ich nauczycieli. W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie pracowni. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter kompleksowy – odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, realizuje indywidualizację nauczania w zadaniach dotyczących kompetencji matematycznych i informatycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych i uczenia się wraz z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zadania, wielkość grup, intensywność wsparcia dostosowane zostały do potrzeb szkół. Zajęcia realizowane będą z wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. W wyniku realizacji projektu kompetencje kluczowe podniesie 150 uczniów, w szkołach wyposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne a ponadto 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowej – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Wartość całkowita i kwalifikowana projektu wynosi 489 371,31 zł natomiast dofinansowanie to kwota 440 434,18 zł.

We wrześniu rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia. Informacja o rekrutacji przekazana została rodzicom uczniów na zebraniach rodziców, które odbyły się 16 września w szkołach w Potępie i w Krupskim Młynie. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/regulamin_rekrutacji_bliżej_wied.pdf.

Każdy chętny musi złozyć w sekretariacie poniższe dokumenty podpisane przez ucznia i jego opiekuna prawnego:

– formularz rekrutacyjny wraz z  deklaracją uczestnictwa, dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/formularz_rekrutacyjny_deklaracj.pdf

– oświadczenie ucestnika w zakresie ochrony danych osobowych, dostępne pod linkiem: /public_content/uploads/oświadczenia_uczestnika_projektu.pdf

Po zakończeniu procesu rekrutacji i stworzeniu list uczniów, którzy uczestniczyć będą w projekcie, od października rozpoczną się zajęcia.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Spotkanie z Radą Rodziców

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dnia 14 września (poniedziałek) o godzinie 17:00.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, 1 września 2020 r. szkoły i przedszkola wznawiają swoją działalność.

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów na krótką ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się 1 września o godz. 8.30, przy sprzyjającej pogodzie, na boisku szkolnym.

W razie niepogody, rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się osobno dla każdej klasy
w formie spotkania z wychowawcą. Uczniowie proszeni są o bezpośrednie udanie się do swoich klas.

KlasaIIIIIIIVVVIVIIVIII
Sala1235476Sala Inf.

Bardzo proszę rodziców/opiekunów o niewchodzenie do szkoły. Wyjątek stanowią rodzice pierwszoklasistów (maksymalnie 1 osoba).

Proszę wszystkie osoby wchodzące do szkoły o obowiązkową dezynfekcję rąk, założenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego.

Uczniowie dojeżdżający z Kotów, spotykają się na parkingu i razem z opiekunką jadą autobusem o godz. 8.16. Przypominam, że w środkach komunikacji zakładamy maseczki.

Bardzo proszę wszystkich Rodziców i Uczniów o zapoznanie się i bezwzględne stosowanie wszystkich wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Dokumenty znajdują się poniżej.

Wszystkim Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom życzę spokojnego, bezpiecznego nowego roku szkolnego, z dużą dozą radości i zadowolenia.

Ewelina Chmiel

https://www.gov.pl/photo/fc87c468-2e17-4d1f-a030-3ec178f09f72

https://www.gov.pl/photo/7f0e9c4a-161f-4025-81e7-54398e9b506c

https://www.gov.pl/photo/6c90b5b4-efcd-4a3c-9d58-a1aae4161444

https://www.gov.pl/photo/3a9ecd8f-45e1-4d12-a331-42fa3bb2f16a

https://www.gov.pl/photo/46b19a7f-bc73-4c5a-bcd6-afb741d16a6d

https://www.gov.pl/photo/14f163b3-9ef4-4155-97ac-8e9a3b81e0f9

https://www.gov.pl/photo/c55c849f-4ad9-4dc8-a3f9-53d81aa23891

https://www.gov.pl/photo/83d7f666-2838-4925-97e1-71d5de71beec

https://www.gov.pl/photo/3032d916-e6be-4ed4-a4ad-e4a1f6fa9b94

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Spotkanie w przedszkolu

W najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 15:00, odbędzie się spotkanie z Rodzicami Przedszkolaków. Serdecznie zapraszamy!

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

WAKACJE!

Wszystkim Uczniom i Rodzicom

życzymy samych radosnych, pogodnych oraz pełnych wrażeń i przygód wakacji. Wspaniałego odpoczynku, wielu niezapomnianych przeżyć, ciekawych spotkań i miejsc.

życzą

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .