KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POTĘPIE

WAŻNE INFORMACJE

Zajęcia w naszej szkole, zgodnie z decyzją rodziców, od dnia 25 maja br. nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca także dla pozostałych uczniów naszej szkoły z zachowaniem wszelkich wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KONSULTACJE  od dnia 1 czerwca 2020r.

PrzedmiotNauczyciel prowadzącyDzień tygodniaGodzina konsultacjiNr sali
Edukacja wczesnoszkolnaG.OchmanWtorek1145-12301
Edukacja wczesnoszkolnaR. Ochman- SzygułaŚroda1145-12302
Edukacja wczesnoszkolnaM. ParkitnaPoniedziałek1200-12453
RELIGIAKs. M. KwoczałaPiątek800-8452

JĘZYK POLSKI
M. ChmuraWtorek1315-14004

JĘZYK POLSKI
J. HajdaWtorek900-9455

JĘZYK ANGIELSKI
B. BrolPoniedziałek1315-14005
JĘZYK NIEMIECKIT. HeidenreichPoniedziałek1130-12157

JĘZYK FRANCUSKI
T. PykaWtorek950-10357

MUZYKA
E. ChmielPoniedziałek950-10352

PLASTYKA
B. MurowskaPiątek1145-12307

MATEMATYKA
B. KlempertŚroda1300-13456

BIOLOGIA
A. WąsCzwartek900-9455
GEOGRAFIAE. KlimaszewskaCzwartek1130-12156

FIZYKA
S. ZielonkaŚroda800-8455
CHEMIAZ.  ŁukasiewiczPiątek855-9406

Wych. Fiz.
K. JuroszekPiątek1130-12154

KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POTĘPIE

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, a od 1 czerwca także dla pozostałych uczniów naszej szkoły

 1. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. Konsultacje odbywają się zgodnie z przygotowanym harmonogramem konsultacji zamieszczonym na stronie szkoły: www.potepa.org oraz w Google Classroom
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 5. Każda klasa ma konsultacje w wyznaczonej sali.
 6. Ustal i upowszechnij zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach
 7. Nauczyciel bibliotekarz, wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 8. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
 9. Przy wejściu do szkoły  umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i z którego obowiązkowo korzystają wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 10. W razie potrzeby wszyscy pracownicy sa zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych– wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy pojemnikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 12. Monitoruje się prace porządkowe, (karta monitorowania czystości) ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 13. Każdy pracownik placówki jest zobowiązany kłaść szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 14. Wyznaczono pomieszczenie (izolatorium), wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 15. W łatwo dostępnym miejscu umieszczone są numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 16. Przygotowane są  ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów .

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI

 1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 3. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
  i podręczników.
 4. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 6. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

WSKAZÓWKI DLA UCZNIA

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Z szatni korzystaj według zasad (możliwość przebywania 5 uczniów w szatni), zachowaj zawsze bezpieczny dystans społeczny.
 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.