Bliżej wiedzy w Gminie Krupski Młyn.

10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. “Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn”, w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli wzmocni swoje kompetencje.

We wrześniu 2020 roku rozpoczyna się realizacja projektu, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie oraz Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Wsparciem objętych będzie 150 uczniów (w tym 74 dziewczyny i 76 chłopców) i ich nauczycieli. W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie pracowni. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter kompleksowy – odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, realizuje indywidualizację nauczania w zadaniach dotyczących kompetencji matematycznych i informatycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych i uczenia się wraz z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zadania, wielkość grup, intensywność wsparcia dostosowane zostały do potrzeb szkół. Zajęcia realizowane będą z wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. W wyniku realizacji projektu kompetencje kluczowe podniesie 150 uczniów, w szkołach wyposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne a ponadto 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowej – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Wartość całkowita i kwalifikowana projektu wynosi 489 371,31 zł natomiast dofinansowanie to kwota 440 434,18 zł.

We wrześniu rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia. Informacja o rekrutacji przekazana została rodzicom uczniów na zebraniach rodziców, które odbyły się 16 września w szkołach w Potępie i w Krupskim Młynie. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/regulamin_rekrutacji_bliżej_wied.pdf.

Każdy chętny musi złozyć w sekretariacie poniższe dokumenty podpisane przez ucznia i jego opiekuna prawnego:

– formularz rekrutacyjny wraz z  deklaracją uczestnictwa, dostępny pod linkiem: /public_content/uploads/formularz_rekrutacyjny_deklaracj.pdf

– oświadczenie ucestnika w zakresie ochrony danych osobowych, dostępne pod linkiem: /public_content/uploads/oświadczenia_uczestnika_projektu.pdf

Po zakończeniu procesu rekrutacji i stworzeniu list uczniów, którzy uczestniczyć będą w projekcie, od października rozpoczną się zajęcia.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .