Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest:

  • ukazanie bogactwa tradycji oraz jej przydatności do budowania godnego życia w nowoczesnym społeczeństwie,
  • wyrabianie poczucia tożsamości, przynależności do rodziny, regionu kraju,
  • tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, pracowników szkoły, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, tolerancji, wzajemnej pomocy i współpracy,
  • pomoc w kształtowaniu osobowości, rozbudowywanie ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, wyrażania swoich sądów oczekiwań i próśb,
  • uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny,
  • wspieranie w przygotowywaniu dziecka do uczestnictwa w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym,
  • wychowanie w poszanowaniu środowiska naturalnego – człowiek nieodłącznym elementem przyrody.