RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO,
informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów szkoły w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego, szkolnego podlegają ochronie.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie,
ul. Tarnogórska 12, 42-693 Potępa tel. 32 284 86 80, e-mail: sp_potepa@interia.pl.
Dane będą przechowywane przez 50 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły
a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
oraz spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).
W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej Potępie,
zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego
oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres
zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania.
Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających
z przepisu prawa i nie uprawniało by do przyjęcia dziecka do szkoły.
Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych,
art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły. Dane są przechowywane przez 10 lat od zakończenia zajęć.
W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor szkoły
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Przemysław Kawa, e-mail: iod@csw.edu.pl